Akaid

Sübuti Sıfatların Anlamı ve Özellikleri Nelerdir?

Bu konuda Yüce Mevla’mızın 8 tane olan Sübuti Sıfatların anlamı ve özellikleri nelerdir? Konusu hakkında kısaca bilgilere yer verelim.

Sübuti Sıfat Ne Demek?

8 tane Sübuti sıfat vardır ve sırası ile şöyledir.

  • 1- Hayat
  • 2- İlim
  • 3- Semi
  • 4- Basar
  • 5- Kudret
  • 6- İrade
  • 7- Kelam
  • 8- Tekvin

Varlığı zorunlu ve kemal ifade eden sıfatlara Sübuti Sıfatlar denmektedir. Bu sıfatlar yüce yaratıcımız olan “Allah diridir, irade edendir, güç yetirendir…, hayat, irade ve kudret… sıfatları vardır” gibi (olumlu) ifadelerle Allah’ı tanıttığı için sübuti sıfatlar ismini almışlardır. Sübuti sıfatların zıtları olan özellikler Allah için düşünülemez. Bu sıfatlar ezeli ve ebedi olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan meydana gelmiş değildir. Hak olan İslam dini inacında yüce Mevlamızın Sübuti sıfatları sekiz tanedir.

Sübuti Sıfatların Anlamı ve Özellikleri Nelerdir?

Şimdi Sübuti Sıfatların anlamı ve özellikleri hakkında sırasıyla bilgiler verelim.

1. Hayat

“Diri ve canlı olmak” demektir. Yüce Allah diridir ve canlıdır. Her şeye, kuru ve ölü toprağa can veren O’dur. Ezeli ve ebedi bir hayata sahiptir. Hayat sıfatının zıddı olan “ölü olmak” Allah için düşünülemez. Kur’an’da şöyle buyrulur: “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…” (el-Furkan 25/58), “(Artık bütün) yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür…” (Taha 20/111).

2. İlim

“Bilmek” demektir. Allah her şeyi bilendir. Olanı, olacağı, gelmişi, geçmişi, gizliyi, açığı bilir. Allah’ın bilgisi yaratıkların bilgisine benzemez, artmaz, eksilmez. O, her şeyi ezeli ilmiyle bilir. Allah, her şeyi olacağı için bilir. Yoksa her şey Allah bildiği için olmaz. alemde görülen bul düzen, tertip şaşmaz ahenk, onun yaratıcısının engin ve sonsuz ilminin en büyük göstergesidir. İlim sıfatının zıddı olan bilgisizlik, Allah için düşünülmesi imkansız bir sıfattır. İlim sıfatı ile ilgili şöyle buyrulur: “O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez…” (el-Enam 6/59), “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun?…” (el-Mücadele 58/7).

3. Semi

“İşitmek” demektir. Allah her şeyi ama her şeyi işitendir. Gizli, açık, fısıltı durumunda, yavaş sesle veya yüksek sesle ne söylenirse Allah duyar. Bir şeyi duyması, o anda ikinci bir şeyi işitmesine mani değildir. İşitmemek Allah için düşünülemez.

4. Basar

“Görmek” demektir. Yüce Allah her şeyi görücüdür. Hiçbir şey Allah’ın görmesinden gizli kalmaz. Saklı, açık, aydınlık, karanlık ne varsa görür. Görmemek Allah için düşünülemez. Allah’ın işitici ve görücü olduğu hakkında çok ayet vardır. Şöyle buyrulur:

“(Allah) gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. O’nu bırakıp taptıkları ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işiten ve görendir”.

(el-Mü’min 40/19-20)

5. İrade

“Dilemek” demektir. Allah dileyici yani isteyen ve istemeye hakkı olandır. Allah varlıkların durumlarını özelliklerini belirleyen varlıktır. Allah’ın dilediği olur, dilemediği olmaz. İrade sıfatının zıddı olan iradesizlik ve zorunda olmak Allah için düşünülemez.

“De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allahım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın…”

(al-i İmran 3/26)

“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır…”

(eş-Şura 42/49)

6. Kudret

“Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahibidir. Kudret sıfatının zıddı olan acizlik ve güç yetiştirememek Allah için düşünülemez. O’nun kudretinin yetişemeyeceği bir şey yoktur. Kainatta her şey Allah’ın güç ve kudretiyle olmaktadır. Yıldızlar, galaksiler, bütün uzay, canlı cansız varlıklar Allah’ın kudretinin açık delilidir. Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardır. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir”.

(en-Nur 24/44-45)

7. Kelam

“Söylemek ve konuşmak” demektir. Allah bu sıfatı ile kitaplar indirmiş, bazı peygamberler ile de konuşmuştur kelam sıfatının önemi bizce bilinemez. Ses ve harflerden meydana gelmemiştir. Kelamın zıddı olan konuşmamak ve dilsizlik, Allah için düşünülemez. Allah kelam sıfatıyla emreder, yasaklar ve haber verir. Kur’an’da şöyle buyrulur:

“Musa tayin ettiğimiz vakitte (Tur’a) gelip de Rabbi onunla konuşunca Rabbim, bana (kendini) göster, seni göreyim dedi…”

(el-A`raf 7/143)

“De ki: Rabbimin sözlerini (yazmak) için bütün denizler mürekkep olsa ve bir o kadar daha ilave getirsek dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir”.

(el-Kehf 18/109)

8. Tekvin

“Yaratmak, yok olanı yokluktan varlığa çıkarmak” demektir. Yüce Allah büyük yaratıcıdır. O, ezeli ilmiyle bilip dilediği her şeyi güç ve kudretiyle yaratmıştır. Yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek, nimet vermek, azap etmek ve şekil vermek tekvin sıfatının sonuçlarıdır. Ayeti Kerimede şöyle buyrulmuştur.

“Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir”

(ez-Zümer 39/62)

1. Zati sıfatlar.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu