İslam Alimleri

Şeyh Galip Hakkında Bilgi

Şeyh Galip’in babası Mustafa Reşid Efendi, Annesi Emine Hatun hanımdır. Henüz çok küçük yaşlarda büyük bir başarı gösteren şair, ilköğrenimini babası Mustafa Reşid Efendinin yanında görmüş, daha sonraları dönemin en ünlü şairlerinden Farsça’nın inceliklerini kurallarını öğrenmiştir. Ailesinin çabasıyla Mevlâna Dergâhı’nda (Konya) çileye girdi, sonra tekrar ailesinin etkisiyle çilesini tamamlayamadan İstanbul’a geri geldi. İstanbul’a geldiğinde Yenikapı Mevlevihanesi’n de çilesini tamamlamıştır. Daha sonra, 1791’yılında Galata Mevlevi hanesi Şeyhliği yapmıştır. Ansızın birden, 3 Ocak 1799’da, İstanbul ‘da vefat etti; ölümünün nedeni bilinmemektedir. Türbesi bu mevlevihanenin bahçesinde bulunmaktadır.

Galatada olan tekkesinde çillesini tamamladı ve daha sonra Haliç üzerinde olan Sütlüce’deki evine çekildi, burada Yûsuf Sîneçâk’ın Cezîre-i Mesnevî’sine şerh yazdı. Konya Çelebisi tarafından Galata tekkesi şeyhi olarak tayin edilmesi Gālib’in hayatında bir dönüm noktası oldu. Bizzat bir şair ve musikişinas, Celâleddîn Rûmî’nin bir hayranı ve Mevlevî tarikatının bir üyesi olan Sultan Selîm III’ün hemen dikkatini çekti. Sultan, Gālib’in çok iyi ve özel bir dostu oldu ve tekkede sık sık kendisini ziyaret ediyordu ve şair Saray-ı Hümâyûn [yani Topkapı Sarayı]’da daima hoş hürmetle karşılanıyordu.

Sultanın yardımıyla Şeyh Gālib, tekke ve müştemilâtını tamamen inşa ettirmeyi ve sonra tekkeyi başkentin en değerli edebî merkezi hâline getirmeyi başardı; kendisi bizzat tekkenin harem katına taşındı. Selîm III’ün çok kültürlü ve zeki bir kadın olan kız kardeşi Beyhan Sultan, şaire, büyük bir sempati duydu. Şeyh Galip ölünceye kadar birçok yönden ona yardım etti ve korudu. Gālib, şiirlerinin büyük bir kısmında Beyhan Sultan’a büyük saygı ve hayranlığını ortaya koyar. Mevlevîlerin çevresinde Şeyh Gālib’in en iyi arkadaşı, ölümü üzerine meşhur mersiyesini yazdığı şair ve biyografi yazarı Esrâr Dede (ö. 1211/1797) idi. Şeyh Gālib (12131/1799)yılında kırk iki yaşında iken öldü.. Şair ve âlim olan babası Mustafa Reşîd, efendi Mevlevî bir ailedendi ve Gālib’in hayatı ve meslek seçimi üzerinde büyük bir etkisi oldu.

Şeyh Galip Eserleri

1-Divan (Şiirler
2-Hüsn ü Aşk (Güzellik ve Aşk)
3-Şerh-i Cezîre-i Mesnevî
4-Es-Sohbetü’s-Sâfiyye

Şeyh Galibin Edebiyatı
Esed ve Galip mahlaslarıyla yazdığı şiirlerini toplayıp 24 yaşında iken divanını meydana getirdi (1780). Şeyh Galip, kuşkusuz Nedim’den sonraki dönemin en önemli ve de en değerli şairlerindendir. Sembolizm benzeri bir tarzın Türk edebiyatındaki öncüsü olmuş, birçok buluşu ve yarattığı mazmunlarla Divan Edebiyatı’nın büyümesinde büyük bir rol oynamış olmasına rağmen divan şiirinin geleneklerinden de asla kopmamıştır. Bugün Şeyh Galip’in şiirleri gösterdiği harika sembolizm ve betimlemelerle özelliklede Batıda büyük bir beğeni görmektedir. Şeyh Galip’in eserlerinin en önemli taraflarından birisi de tasavvufi temellere sahip olmasıdır. Şeyh Galip tasavvuf edebiyatı açısından çok önemli bir isimdir.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu