Akaid

Meleklere İman Nasıl Olmalıdır?

İslam dininin iman esaslarından biri de meleklerin varlığına inanmaktır. Melekler, duyu organlarıyla algılanması mümkün olmayan varlıklardır. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerdir. Melekler, değişik şekillerde görülebilen, zor işlere Allah’ın izniyle güçleri yeten nurani varlıklardır. Melekler, erkeklikten, dişilikten, yemekten içmekten, abdest bozmaktan, doğmaktan, doğurmaktan münezzehtirler.

Gece gündüz hiç durmadan Allah’ı tesbih ederler. Allah’a isyan etmezler, emir olunanı yaparlar. Bazı melekler Rabbimizin emriyle kainattaki işleri yönetirler. Onlardan kimisi gök ehli, kimisi de yer ehlidir. Meleklere dişi isimleri takmak ve dişi gibi resimlerini çizmek, insanı kafir edecek derece de sapık bir inançtır. Kuran-ı Kerim’de ve sahih hadislerde meleklerin varlığına inanmak, iman esasları içinde sayılmaktadır.

Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i şeriflerde meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında da birçok bilgi verilmektedir. Ayet ve hadislerde meleklerin fiziki olarak görünmeyen varlıklar olduğu, insanlardan ve cinlerden farklı olarak nûrdan yaratıldıkları belirtilmektedir. Bunun gibi meleklerin Hazreti Âdem’in yaratılışından önce var oldukları ve Allah’la konuştukları da ifade edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de meleklerin yiyip içmedikleri, iri cüsseli ve güçlü bir yapıda oldukları ve bu güçlerini temsil eden kanatlara sahip oldukları bildirilmektedir. Ayet ve hadislerde geçen ifadelerden hareketle meleklerin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Melekler Hakkında Bilgi

1. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Meleklerin hangi maddeden yaratıldığına dair Kuran’da açık bir bilgi yoktur. Fakat bir hadiste “cinlerin ve şeytanların ateşten, Hazreti Adem’in toprak ve çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı belirtilmektedir“. (Müslim/Zühd-10)
2. Meleklerde erkeklik ve dişilik özelliği yoktur. Bu nedenle hristiyanların, melekleri Allah’ın kızları sanmaları sapık bir inanıştır. Kur’ân-ı Kerim onların bu düşüncelerinin yanlışlığını ortaya koymaktadır:
3. Melekler, yorulma, usanma gibi bedensel özelliklerden arınmışlardır.
4. Melekler; Allah’a (c.c) isyan etmeyen, O’nun emrinden dışarı çıkmayan, kendilerine verilen görevleri eksiksiz yapan ve asla günah işlemeyen varlıklardır. Adem’e secde etmeyerek Allah’a isyan eden İblis’in, meleklerden değil, cinlerden olduğunu belirtmek gerekir.
5. Melekler son derece güçlü ve üstün özelliklere sahip varlıklardır.
6. Bir ayette meleklerin kanatları olduğu belirtilmektedir. Ayette geçen “kanat” ifadesini diğer dünyevî varlıkların kanatlarına benzeterek anlamak doğru değildir. Çünkü bu kanatların mahiyeti bilinmemektedir.
7. Normal şartlarda gözle görünmeyen melekler, Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilmektedirler. Peygamberler onları aslî suretleri ve büründükleri biçimleri ile görebilirler.
8. Melekler de diğer varlıklar gibi gaybı bilemezler. Çünkü gaybı sadece Allah bilir. Meleklerin bildiği gayb, Allah’ın onlara bildirdikleriyle sınırlıdır.

Kur’an’da adı ve vazifesi belirtilen meleklerden en önde gelenleri dört tanedir. Cebrâil, vahiy meleğinin özel adıdır. Bu melek, Kur’ân-ı Kerîm’de üç yerde Cibrîl ismiyle geçmekte ayrıca Rûh, Rûhu’l-emîn, Rûhu’l-kudüs ve Resûl isimleri ile de işaret edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de sadece bir ayette geçen Mikail, tabiat olaylarıyla görevli meleğin adıdır. Hadislerde Mikail, rızık ve rahmet meleği olarak da nitelenmiştir.

Azrail ise eceli gelenlerin ruhunu kabz etmekle görevli olan meleğin özel adıdır. Kur’an’da Azrail ismi geçmemektedir. Bunun yerine ölüm meleği ve yaşam süresi bitenlerin ruhunu alan meleklerden söz edilmektedir. Kuran-ı Kerim’de İsrafil adı da geçmemektedir. Bunun yerine birçok ayette kıyametin kopması ve ahiret hayatının başlaması sırasında Sûr’a üfleme olayından ve yeniden dirilişi haber veren bir çağrıcıdan söz edilmektedir. Ancak hadislerde söz konusu duyuruyu yapacak olan meleğin adı İsrafil olarak büyük melekler arasında sayılmıştır.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu