Akaid

İslam’da Cinler

Şüphe yok ki cinlere inanmakta her akıl sahibi Müslümanın imanının bir gereğidir. Şimdi bir ilmihal konusu olan İslamda Cinler konusu size birçok faydalı bilgi sunacaktır.

Sözlükte kelime anlamı olarak cin kelimesi, “gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” manalarına gelmektedir. Cin kelimesi İslam dininde yer alan bir terim olarak ise beş duyu organları ile algılanmayan, çeşitli şekillere girebilen varlıklara verilen bir isimdir. Cin ismi ateşten yaratılmış, manevi, ruhani ve gizli varlıklara verilen bir isimdir. Genel anlamıyla ise cin kelimesi, ruhani varlıkların bir kısmı olan Cinler alemini belirtmek için kullanılır. Çünkü gözle görülmeyen varlıkları sadece cinler oluşturmamaktadır. Gözle görülmeyen varlıklar üç kısıma ayrılmaktadır:

1. Melekler.
2. Şeytanlar.
3. Cinler.

Hanefi Mezhebinde İslamda Cinler

Cinler, beş duyu organı ile algılanamayan canlılar oldukları için, cinler hakkındaki tek ve gerçek bilgi kaynağı Kuranı Kerim ve hadisi şeriflerdir. Kuran’da insanlar topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır: “Cinleri öz ateşten yarattı” (Rahman 55/15), “Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık” (Hicr 15/26-27).Bu ayeti kerime cinlerin insanlardan önce yaratıldığı da göstermektedir.

Kuran’ı kerimde cinlerden bahseden ve yirmi sekiz ayetten oluşan Cin suresi adında bir sure bulunmaktadır. Cin surede yüce Mevlamızın buyurduğu üzere cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Bu Cinlerin bir kısmı Müslümandır yani İslam dinine mensuplardır ve bir kısmı ise de kafirdir. Cinlerin mümin olanları, mümin insanlarla beraber cennette, kafir cinler ise de kafir insanlarla beraber cehennemde kalacaklardır. Cinler çeşitli şekillere girebilirler ve insanların yapamayacağı bazı işlerin üstesinden gelebilirler. Zira Hazreti Süleyman Sebe melikesinin tahtını getirtmek istediği zaman cinlerden birinin, biranda tahtı getirebileceğini söylemesi bunu göstermektedir.
(Neml 27/39)

Tabi ki O Cinin Hazreti Süleyman’la karşılıklı konuşması, cinlerin aslında gözle görülebilecek bir şekle girebileceklerine işaret etmektedir. Yüce Allah cinleri Hazreti Süleyman’ın emrine vermiştir. Hazreti Süleyman yapılması gereken ağır ve meşakkatli işleri cinlere yaptırmıştır.

Cinlerin gayba dair hiç bir bilgileri yoktur. Lakin cinlerin hayat sürelerinin uzun olması, ruhani ve manevi varlıklar olmaları, meleklerden haber çalabilmeleri gibi nedenlerle, insanların vakıf olmadığı, geçmişe ve şu ana ait bazı olayları bilebilmektedirler. Bu durum asla, cinlerin insanlardan daha üstün varlıklar olduğunu göstermemektedir. Bir ayeti kerimede, “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda) yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı” (Sebe’ 34/14) buyrularak, cinlerin gaybı bilmedikleri açık bir şekilde ve açık bir dille ortaya konulmuştur.

Bütün Cinler insanlar gibi Allah’a iman ve ilahi emirlere itaat etmek ile yükümlüdürler ki yüce Mevlamız şöyle buyurmaktadır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat 51/56). Cinler insanlar gibi yemek yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar. Bunların yanı sıra onlarında erkeklik ve dişilikleri vardır. Onlarda doğar, büyür ve ölürler. Fakat cinlerin ömürleri, insanlara nazaran uzundur.

Şafi Mezhebinde İslamda Cinler

Cinler İnsanlardan daha evvel ateşten yaratılmışlardır. Biz insanlar Cinleri göremeyiz. Zira Allah´u Tealanın insana verdiği görme duyusu bu konuda sınırlıdır. Cinler de insanlar gibi bir İman ile sorumludurlar. Bu konu ile ilgi­li Kuranı Kerimde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ben cinleri ve insanları hana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat: 51/56)

Cinlerin bir kısmı Peygamber Efendimizi dinlemiş ve İslam dinine iman etmişler ve bu hakikati diğer cinlere de bildirmişlerdir. Onların bir kısmı iman ederek Müslüman olmuş, diğer bir kısmı ise iman etmeyerek şeytanların yardımcısı olmuşlardır.

Yüce Allah, Kuranı Kerimde şöyle buyurmuştur:

“Ey Resulüm, (Mekke kafirlerine) de ki, bana şu gerçek vahy olundu: Bir takım cinler (sabah namazında Kuran okuduğumu) işittiler de (ka­vimlerine döndükleri zaman) dediler ki biz çok hoş bir Kuran dinledik. Hidayete erdiriyor. Biz de ona iman ettik, bundan böyle Rabbımıza asla hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbımızın şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Gerçekten bizim cahilimiz (iblis) Al­lah´a karşı saçma söz söylüyormuş. Hakikaten biz insan ile cin, Allah´a karşı asla yalan söylemez sanmışız.” (Cin:172/1-5)

İşte bu ayeti kerime cinler hakkında çok bilgi vermektedir bize. Onlarda iman sahibidirler. Şeytan onları da kandırmaktadır. Fakat bunlara rağmen onlarında birçoğu Allah’a iman etmiş ve Müslüman olarak hayatlarına devam etmektedirler.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Sitemizde kendini kanıtlamış yazarlarda mevcuttur. Sizde bu yazarlar arasına girmek isterseniz bize ulaşın.

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu