Akaid

İslam Dininde Cin

İslam Dininde CinBu konuda İslam Dininde Cin kavramı, Kuran ı Kerimde Cinler ve Cinlere dair birçok İlmihal derecesinde bilgi edinebilirsiniz. Sözlükte, “görülmeyen şey” manasına gelen cin, duyu organlarıyla algılanamayan, çeşitli şekillere girebilen; ateşten yaratılmış, manevi, ruhani ve gizli varlıklara verilen bir addır. Cin kelimesi geniş anlamıyla insan kelimesinin karşıtı olarak kullanılır ve herhangi bir kayıtla sınırlandırılmamış ise, duyu organlarından gizlenmiş tüm manevi varlıkları ifade eder. Cin kelimesi, ruhani varlıkların bir kısmını belirtmek için kullanılır. Gözle görülmeyen varlıklar: Hayırlı olan Allah’ın emrinden çıkmayan insana iyi şeyler ilham eden melekler, insanı aldatan şerre yönelten şeytanlar, hem hayırlıları hem de şerlileri olan cinler, olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Cinler, hakkındaki tek bilgi kaynağı vahiydir. Kuran-ı Kerim ve sahih hadisler, cinlerden bahsetmekte, doğru düşünebilen akıl da bunu imkansız görmemektedir. İnsanların cinleri görmeyişi, gözlerinin cinleri görecek yetenekte yaratılmamış olmasındandır.

Hanefi Mezhebinde Cin

Kuran’a göre insan topraktan, cinler ise ateşten yaratılmıştır: “Cinleri öz ateşten yarattı” (er-Rahman 55/15), “Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık” (el-Hicr 15/26-27). Sonuncu ayet cin türünün insan türünden önce yaratıldığını göstermektedir. Kur’an’da cinlerden bahseden, yirmi sekiz ayetten oluşan Cin suresi diye bir sure bulunmaktadır. Bu surede de dile getirildiği gibi, cinler çeşitli gruplara bölünmüşlerdir. Cinlerin bir kısmı Müslümandır. Bir kısmı da kafirdir. Kafir olanları cinlerin çoğunluğunu oluştururlar. Cinlerin mümin olanları, müminlerle birlikte cennette, kafir olanları da kafirlerle beraber cehennemde kalacaklardır. İnsanların yapamayacağı kimi işlerin üstesinden gelebilecek yetenekte yaratılmıştır. Hazreti Süleyman Sebe melikesinin tahtını getirtmek istediğinde cinlerden birinin, o henüz yerinden kalkmadan tahtı getirebileceğini söylemesi (en-Neml 27/39) bunu göstermektedir. Cinin Hazreti Süleyman’la konuşması, onların gözle görülebilecek şekle girebileceklerine işarettir. Allah cinleri Hz. Süleyman’ın emrine vermiş, o da cinleri ağır meşakkatli işlerde kullanmıştır.

Cinlerin mutlak olan gayba dair bilgileri yoktur. Fakat hayat sürelerinin uzunluğu, ruhani ve manevi varlıklar olmaları, meleklerden haber çalmaları gibi nedenlerle, insanların bilmediği, geçmişe ve ana ait bazı olayları bilebilirler. Bu durum, cinlerin insandan daha üstün varlıklar olduğunu göstermez. Bir ayette, “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda) yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı” (Sebe’ 34/14) buyrularak, onların gaybı bilmedikleri açık şekilde ortaya konulmuştur.

İslam Dininde Cinler de insanlar gibi iman ve ilahî emirlere itaat etmekle yükümlüdürler: “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (ez-Zariyât 51/56). Cinler insanlar gibi yerler, içerler, evlenir çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ölürler. Fakat cinlerin ömrü, insanlarınkine göre çok uzundur. Kimi durumlarda cinlerin insanlara zarar vermesi söz konusu olabilirse de, Müslüman bir kimsenin cinlerden korkmaması Allah’ın izni olmadan, bir varlığın bir varlığa zarar veremeyeceğine yürekten inanması gerekir. Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı Allah’a sığınmak gerektiği gibi cinlerden gelebilecek zararlarda da aynı tutum gösterilmelidir. Hazreti Peygamber’in de cinlerin insanları etkilemesine karşı Ayetül-kürsi‘yi, Felak ve Nas surelerini okuduğu bilinmektedir (bk. Buhari, “Vekale”, 10; “Fezâilü’l-Kur’an”, 10; Tirmizi, “Tıb”, 16). Müslümanlar, cinlerden zarar gördüklerini sandıkları durumlarda Hazreti Peygamber’den öğrendiği tedbirlerle yetinmeli, cinci üfürükçülerin tuzağına düşmekten sakınmalıdırlar.

Şafi Mezhebinde Cin

İnsanlardan daha önce ateşten yaratılmışlardır. Onları göremeyiz. Allah´u Teala´nın bize verdiği görme duyusu sınırlıdır. Ancak hayatımızı devam ettirmek kadar görme duygusu Allah tarafından bize verilmiştir. Allah bizi, cinleri görecek kabiliyette yaratmamıştır.

İslam Dininde Cinler insanlar gibi bir dereceye kadar sorumludur. Bu konu ile alakalı Kur´an-ı Kerim´de Yüce Allah şöyle buyurur: “Ben cinleri ve insanları hana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat: 51/56) İman ederek Müslüman olmuş, diğer bir kısmı da iman etmeyerek şeytanın yardımcısı durumundadırlar.

Yüce Allah, cinlerle alakalı Kuran-ı Kerimde şöyle buyurur:Ey Resulüm, (Mekke kafirlerine) de ki, bana şu gerçek vahiy olundu: Bir takım cinler (sabah namazında Kur´an okuduğumu) işittiler de (ka­vimlerine döndükleri zaman) dediler ki biz çok hoş bir Kur´an dinledik. Hidayete erdiriyor. Biz de ona iman ettik, bundan böyle Rabbımıza asla hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbımızın şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk. Gerçekten bizim cahilimiz (iblis) Al­lah´a karşı saçma söz söylüyormuş. Hakikaten biz insan ile cin, Allah´a karşı asla yalan söylemez sanmışız.” (Cin:172/1-5) [1]

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu