İslam Alimi

Allah’ın Varlığı ve Birliği İle İlgili Ayetler

Yüce Mevlamız olan Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili ayetler bu konuda yer almaktadır. İslam dinine mensup Müslümanlar imanlarında şüpheye yer vermeseler dahi imanlarını güçlendirmek adına Yüce Mevlamız olan Allah’ın varlığının delilleri konusunda araştırma yapmaktadırlar. Şimdi bu konuya ayeti kerimeler ile cevap verelim. Zira bu konuyu en güzel izah edecekte yine yüce Mevlamız olan ve varlığından şüphe olmaya Allah’u Tealadır.

Yunus Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

31- De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O halde Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?”
32- İşte O, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. Hak’tan sonra sadece sapıklık vardır. O halde nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?
33- Rabbinin yoldan çıkanlar hakkındaki, “Onlar artık imana gelmezler” sözü, işte böylece gerçekleşmiştir.
34- De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan, başlangıçta yaratmayı yapacak, sonra onu tekrarlayacak kimse var mı?” De ki: “Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. O halde nasıl oluyor da (haktan) çevriliyorsunuz?”
35- De ki: “Allah’a koştuğunuz ortaklarınızdan hakka iletecek olan bir kimse var mı?” De ki: “Hakka Allah iletir.” Öyle ise, hakka ileten mi uyulmaya daha layıktır, yoksa iletilmedikçe doğru yolu bulamayan kimse mi? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?”
36- Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir.

İbrahim Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

10- Peygamberleri dedi ki: “Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? (Halbuki) O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana) çağırıyor. Onlar, “Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin” dediler.

Enbiya Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

30- İnkar edenler, göklerle yer bitişik iken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı?
31- Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.
32- Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.
33- O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Hac Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

5- Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.
6- Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir.
61- Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
62- Bu böyle. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

Müminun Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

48- Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular.
49- And olsun, hidayete ersinler diye Musa’ya Kitabı (Tevratı) verdik.

Ankebut Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

61- And olsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?

Rum Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

21- Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
22- Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır
23- Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
24- Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
25- Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da Onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.

Lokman Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

29- Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.
30- Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
31- Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

Yasin Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

33- Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler .
34,35- Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hala şükür etmeyecekler mi?
36- Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
37- Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
38- Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri(düzenlemesi)dir.
39- Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
40- Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
71- Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
72- Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
73- Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hala şükür etmeyecekler mi?

Zumer Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

21- Görmedin mi, Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.
38- And olsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan elbette, “Allah”, derler. De ki: “Peki söyleyin bakalım? Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah’ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet dilese, onlar onun rahmetini engelleyebilirler mi?” De ki: “Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak O’na tevekkül ederler.”

Fussilet Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

10- O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.
11- Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi; ona ve yeryüzüne, “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.
12- Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.
13- Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, “Ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyardım.”
37- Gece, gündüz, güneş ve ay Allah’ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah’a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah’a secde edin.
38- Eğer onlar büyüklük taslarlar ise, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan onu tespih ederler.
39- Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün. Onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman kıpırdar kabarır. Şüphesiz ki, onu dirilten, elbette ölüleri de diriltir. Şüphesiz o, her şeye gücü hakkıyla yetendir.
53- Varlığımızın delillerini, (kainattaki uçsuz bucaksız) ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kuran’ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin, her şeye şahit olması yetmez mi?

Şuara Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

29- Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, Onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
32- Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, Onun varlığının delillerindendir.

Casiye Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

3- Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.
6- İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?

Gaşiye Suresinde Allah’ın Varlığı Ve Birliği

17- Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
18- Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir!
19- Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir!
20- Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!
21- Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
22- Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.

Kuranı Kerimde Allah’ın Varlığı Ve Birliği İle İlgili Ayetleri sizlerle paylaştık.


Warning: Division by zero in /home/islamali/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1439
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 43 YORUM
 1. ibrahimov dedi ki:

  Rabbulalemin zin gibi insanlardan razı olsun. Herdaim Hak yolda olan hak için mücadele eden insanların sayısını çoğaltsın Rabbim

 2. adil dedi ki:

  Selamın aleyküm hocam bana bir vesvese geldi allah kuranda büyükmu yazıyo çok büyükmü ve bide hocam allaha büyük deyince bir boyut yani sonsuz olarakmi düşünmemiz gerekiyor hocam dinden çıkacam diye korkuyorum ya ölürsem öğrenmeden diye korkuyorum bana yardım edin

  1. islamalimi dedi ki:

   Allah’tan daha büyük birisini düşünmek mantıken mümkün değildir. Çünkü Allah en büyüktür. Allah o düşündükleri bütün büyüklerin en büyüğüdür.
   Fakat şüphesiz Allah’ın zatını düşünmeye güç yetiremeyiz. Biz Allah’ın eserleri üzerinde kafa yorup Allah’ın büyüklüğünü kavramakla mükellefiz. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm), “Cenâb-ı Hakkın sınırsız nimetlerini tefekkür ediniz. Fakat zâtının mahiyetini düşünmeyiniz. Çünkü siz ulûhiyetin esrârını keşfedemezsiniz. Allah’ın büyüklüğünü hakkıyla takdir ve ihata edemezsiniz” buyurmak sûretiyle dikkatimizi Allah’ın rahmet eserleri üzerinde yoğunlaştırmamızı önerir. Kur’ân’ın da tavsiyesi Allah’ın rahmet eserleri üzerinde yoğunlaşmamızdır.

  2. ibrahim dedi ki:

   Aleyna aleyküm selam ben sadece bir garip kulum ben büyüklük taslayamam.Hz.ibrahimi yakmayan nemrutun ateşini düşün cevabı bulacaksın Allaha emanet ol ey mümin kardeşim.

 3. Feride dedi ki:

  Ben kendime ne olduğunu bilmiyorum. Saçma sapan düşüncelere giriyorum.Rabbim’ i biliyorum ama olur olmaz şeyler geçiyor aklımdan, kendimi ne kadar dinime yakınlaştırrsam o kadar vesvese geliyor. Bu düşünceler yüzünden kafayı oynatabilirim. Yalnız ben de mi oluyor böyle,şeyler bana yardımcı olur musunuz?

  1. islamalimi dedi ki:

   Dua ve namazla bu durumdan kurtulabilirsiniz.Şeytanın şerrinden Allaha sığının sürekli euzü besmele çekin istiğfar edin düzelirsiniz inşaallah.

   1. ahmet dedi ki:

    fussilet suresi 10-11-12. ayetler kafami kurcaladi 🙁 kalbim mutmain olsun istiyorum.önce yeryüzü mu yaratıldı demek istiyor.yoksa baska mana mi,ben bigbang patlamasına göre düşünüyorum daha çok, yardinci olabilirmisiniz.

    1. yunus emre dedi ki:

     kardeşim youtube da hayalhanem adında bir kanal var oradan aradığın soruların cevabını bulabilirsin

    2. Burak dedi ki:

     Kardesim peki big bang patlamasina gore olsaydi hadi evren olustu diyelim sen ben biz nasil olustuk ? big bang bir sonuctur big bang olmasi icin bir seylerin olmasi gerekiyor bu big bang meydana gelsin gordugun her sey bir sonuctur. (Allahtan baska ) Allah ezeli ve ebedidir.

  2. Zehra dedi ki:

   Hanım kardeşim islamiyet dini şüphesizki sual kabul eder zaten Rabbimiz bizlere akıl irade vermiş düşünelim doğruyu bulalım diye. Bunlar şeytan vesvesesidir. Ben sana bir youtube sayfası söyleyeyim tamamen hakikatleri aktaran. Ismi SÖZLER KÖŞKÜ kafandaki soruları gayet net bir biçimde açıklığa kavuştururlar Allah’a emanet.

 4. aleyna dedi ki:

  Ne demek ödev için girmişler? Kimse kimseye karışamaz ayrıca Allahı tanımak için bilgisayarı deil kur-an’ı tercih ederim.

 5. sema dedi ki:

  Böyle şeylerin araştırılması güzel bence.

 6. Ali dedi ki:

  Ne zaman tam inanıyorum desem kurandan araştırma yapsam kalbim tam tatmin olmuyor hiç bir zaman neden böyle bilmiyorum ama felsefi akımlara ve ateizm sapkınlığına yol alıyor kalbim sanki Allah uzak etsin diyorum. Ama olduğu gibi kabullenemiyorum yapımda bu var islam dini hep zor geldi bana islam dinini yaşayamadık dünyada müslümanların başına gelenlerden biz sorumluyuz Allah kalbimi inşallah tatmin eder.

  1. islamalimi dedi ki:

   Yüce Mevla’mız şüphelerinizi giderir inşaallah. Aklınıza takılan sorular var ise soru gönder bölümünü kullanarak bize iletirseniz cevaplamaya çalışırız.

   1. nur dedi ki:

    insan bir defa okuyunca birşey tamamıyla zihnine yerleşmediği gibi bir kaç kaç defa okumayla da islam dini kalbe yerleşmez.Dışarıda Allah’ın varlığını şüpheye düşürmeye çalışan birçok izm varken, eğer kalbimizin mutmain olmasını istiyorsak çaba sarf etmeli ve bunda sürekliliğe önem vermeliyiz. Allah’ın varlığına inanmamız Allah’ı değiştirmez ama bizim hem bu dünyamızı hem sonsuz hayatımızı değiştirir. Tercih bizim..

  2. Elif dedi ki:

   Ben gerçekten isteyerek dirdim zaten

 7. cingöz dedi ki:

  Herke buraya meraktanda bakat yada ödev yaparken meraktan bakan Allahı tanımak için bakar ödev içinde not alabilmek için hiç kimse kimseyide eleştiremez ve eleştirmeyede hakkı yoktur.

 8. duygu dedi ki:

  Valla ödevim süper olucak teşekürler.

 9. berkay dedi ki:

  Hazırlayana helal olsun.

 10. kasımpasalı suat dedi ki:

  Allah herşeyi kuşatmıştır,herşeyi görür ve her seyi duyar.

 11. emine iclal dedi ki:

  Çok sağ olun size minetarım kolayca ödev yapmama yardımcı oldunuz.

 12. Ebrar dedi ki:

  Gerçekten merak edip giren olmamış ödev not olmasa dininizden haberiniz olmayacak lütfen annenin babamız Müslümanlar diye Müslüman olmayın.

  1. xx dedi ki:

   ben ödev için girmedim ?

 13. mehmet dedi ki:

  Allah razı olsun kardeşim 😀

 14. abdullah dedi ki:

  Kimse merak ettiği için girmemiş herkes ödev yapmak için girmiş çok yazık gerçekten ne durumda olduğumuz buradan belli toplum olarak..

  1. Ebrar dedi ki:

   Ben gerçekten merak edip girdim kardeşim aradığımı da buldum.

  2. Rıdvan doğan dedi ki:

   Sanene kardeşim ben dinimi senden de başkalarındanda iyi biliyorum hiç kimseyi de ilgilendirmez niçin girdiğimi bu sayfaya.

   1. Berkecan Bas dedi ki:

    Haklısın

 15. EmRe dedi ki:

  hll olan II yapmışn:-)

 16. Sevil dedi ki:

  Paylaşandan, Allah razı olsun.

 17. Emirhan dedi ki:

  Alıntı: furkan
  Çok teşekkür ederim paylaşanın ellerine sağlık din ödevimi tek tıkta buldum 🙂


  Arkadaşa aynen katılıyorum.

 18. nisa dedi ki:

  Çok çok çok teşekkür ederim az daha yapmayı unutuyordum.

 19. nazlı dedi ki:

  Çok çok teşekkürler.

 20. nadire dedi ki:

  Çok sağ olun Allah razı olsun .

 21. merve dedi ki:

  Çok teşekkür ederim projemi sitenizde yaptım, çok sağ olun.

 22. tuba dural dedi ki:

  ödev yapmak bi yana gerçekten olağanüstü ayetler…….

 23. halime dedi ki:

  sağolun ödevimi yaptım sayenizde.

 24. HAKKI dedi ki:

  arkadaşlar kim paylaştıysa ALLAH ondan razı olsun yıllık ödevime çoook yardımcı oldu
  🙂

 25. helin dedi ki:

  Sağolun kim paylaştıysa valla ellerini sağlık işime ve performans ödevime çok yaradı tenkyuuu.

 26. elmisa dedi ki:

  Sizin sayenizde ödevimi yapıyorum teşekkür ederim.

 27. HaKaN dedi ki:

  Alah razı olsun sayenizde performans ödevimi yaptım 😀

 28. volkan dedi ki:

  Allah razı olsun paylaştınız için…!!

 29. furkan dedi ki:

  Çok teşekkür ederim paylaşanın ellerine sağlık din ödevimi tek tıkta buldum 🙂

BİR YORUM YAZ