Sözlük

Adalet Nedir?

Sözlükte Adalet Nedir? ne manalara gelmektedir. Adalet kavramı, Kuran’da ve hadislerde adalet hakkında bir çok bilgiye bu konuda yer verdik.

Adalet kelimesi “Adl” kelimesinin kökünden gelmektedir. Adalet kavramı sözlükte geldiği anlamlar şu şekildedir.

Adalet Nedir? Hakkında Detaylı Bilgi

 • İnsaflı
 • Doğru
 • Eşit olmak
 • Eşit tutmak
 • Doğru davranmak
 • Zulmetmekten uzak olmak
 • Her şeye tam hakkını vermek
 • Hakkınca düzeltmek
 • Mutedil yani kararlı ve ölçülü olmak
 • Her şeyi yerli yerinde ve gereğince yapmak
 • İstikamet ve hakkaniyet üzerinde olmak

Adalet Kelimesinin Arapça’da Olan Açılımı

Bu anlamlara gelen adalet kelimesi “Adl” kökü Arapça dilinde “an” harfi cerri ile zikredildiği durumlarda doğruluktan ve yoldan sapmak ve meyletmek manalarına gelmektedir. (ilâ) edatı ile kullanıldığında ise dönmek manalarına gelmektedir. (be) edatı ile kullanıldığı taktirde ise denk ve eşit tutmak anlamlarına gelmektedir.

Adalet kelimesi kökü olan “Adl” kavramı ise şu anlamlara gelmektedir:

 • Bir şeye meyletmek
 • Başka yöne yönelmek
 • Sapmak
 • Hak yoldan ayrılmak

Buradan anlıyoruz ki “Adl” kökün birbirine zıt iki anlamı vardır. Bunlardan biri doğru, düzgün olmaya, diğeri ise de eğri olmaya delalet etmektedir. “Adl” kökünde buluna bu iki zıt mana ve anlam; Tevhid yani, Allah’ı birlemek ve şirk yani, Allah’a ortak koşmak manalarında Kuran’ı Kerimde kullanılmıştır. Bu konuya örnek ayetler şöyledir.

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl.16,90)

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. (En’am, 6/1).

“Adl” ve “adalet” kavramı İslam dininde dini birer terim olarak, ifrat ile tefrit arasında orta yolda ilerlemektir. Hak yol üzerinde dosdoğru olmak, İslam dininde haram olan şeyleri terk etmek, farzları ise yerine getirmektir. İçi, dışı, özü, sözü, fiil ve davranışlar ile eşit olmak, haklı kişiye hakkını, haksız kişiye ise cezasını vermektir. Suça ceza verirken eşit olmak, şirk, küfür, nifak ve zulmü terk etmek, anlamlarına gelmektedir. Adalet kelimesi genel manada verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder.
Kıymet, denk, eşit (Maide, 5/95),

  İslam’da Kavramı Kuran’ı Kerimde Adalet

 •  Fidye (bir şeyin karşılığı) (Bakara, 2/48),
 • Şirk, (yani Allah’a ortak koşmak) (Enam, 6/1),
 • Haktan sapmak (Neml, 27/60),
 • Düzeltmek, ölçülü bir biçim vermek (İnfitar, 82/6-7),
 • Tevhid (yani Allah’ı bir olarak kabul etmek) (Nahl, 16/90), manalarında kullanılmıştır.

Bu örneklerle birlikte Adalet kelimesi Sözde (Enam suresinde, 6/152), şahitlikte (Maide suresinde, 5/8), yargıda (Nisa suresinde, 4/58), barışın sağlanmasında (Hücurat suresinde, 49/9), borçlanmalarda, senet ödeme de (Bakara suresinde, 2/282) ve aile hayatında (Nisa suresinde, 4/3, 129) sorumlu olduğumuz bireyler arasında adil olunması emredilmiştir. Adalet kavramının zıt anlamı ise cevr ve zulümdür.

Hadisi Şeriflerde Adalet Nedir?

Hadis i şeriflerde ise “adalet” kavramı; bir ravinin rivayetinin kabul edilmesi için gerekli şartlardan en önemlilerinde birisi olduğu gibi günahtan ve mürüvvete aykırı durumlardan kaçınması manalarına gelmektedir. Mürüvvet kelimesini insani ve örfi meziyetler anlamına gelmektedir.

Adalet vasfını taşıyan bir kimseye adaletli manasında “adil” veya “adl” denmektedir. Bunların çoğulu “udul” dür.Bir Ravinin adaletli bir kimse olduğu kabul edilebilmesi için; akıllı ve İslam dinine mensup bir Müslüman olması, büyük günahları işlememesi, küçük günahlardan ise kaçınması ve ısrar etmemesi, insani ve örfi meziyetlere aykırı söz ve davranışlardan önemle kaçınması gerekmektedir.İşte böyle bir kimse adaletli bir kimsedir.

Herhangi bir ravinin adaletli olup olmadığı, cerh ve tadil bilginleri veya muhaddislerden (Hadislerin senet ve metinlerini, ravilerin isim ve durumlarını bilen kimselerden) birinin tezkiyesiyle bilinmektedir.Kısaca adalet kelimesine böylece açıklık getirmeye çalıştık.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Sorular & Yorumlar

 1. Adalet hem dinin hemde devletin temelidir. Güzel bilgiler, çok başarılı buldum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu