Hadisler

Adak İle İlgili Hadisler

Bu konuda Kütübi Sittede yer alan Adak İle İlgili Hadisler e ulaşabilir ve istifade edebilirsiniz. Soru: Adak konusundaki hadis i şerifleri bizimle paylaşır mısınız?

Cevap: Bu konuda Kütübi Sittede yer alan Adak İle İlgili Hadisler e ulaşabilir ve istifade edebilirsiniz.

Söz ile Yapılan Adak İle İlgili Hadisler

 • Said İbnu`l-Haris (r.a) rivayetle: İbnu Ömer (r.a)`i şöyle söyler işittim: “Siz nezr etmekten yasaklanmadınız mı? Resulullah (sav) demişti ki: “Nezir, olacak bir şeyi ne öne alır ne de geriye bıraktırır. Ancak onunla cimriden mal çıkarılmış olur.”
  Hadis No:5727
 • Ebu Hureyre (r.a) rivayetle: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nezir, ademoğluna, Allah’ın kendisine takdir etmediği hiçbir şeyi yakınlaştırmaz. Ancak nezir, kadere muvafık olur. Nezir sayesinde, cimrinin kendi arzusu ile çıkarmak istemediği, cimriden çıkarılır.”
  Hadis No : 5728
 • Aişe (r.a) rivayetle:
  Resulullah (sav) şöyle söylediğini işittim: “Kim Allah`a itaat etmeye adak ederse hemen itaat etsin. Kim de Allah`a isyan etmeye adak ederse, sakın isyan etmesin.”
  Hadis No:5729
 • İbnu Ömer (r.a) rivayetle:
  (Babam) Ömer (ra) (bir gün) dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Ben cahiliye devrinde bir gün itikat yapmayı adak etmiştim. -Bir rivayette Mescidi Haram’da bir gece denmiştir.- (Bunu ifa etmem gerekir mi?)” Resulullah (sav): “Adağını yerine getir!” buyurdular.
  Hadis No:5734
 • Ukbe İbnu Amir (r.a) rivayetle: Kız kardeşim, Beytullaha yalın ayak yürüyerek gitmeye adak etmişti. Bu hususta Resulullaha sormamı talep etti. Ben de sordum. Aleyhissalatu vesselam: “Yürüsün ve binsin!” buyurdular.
  Hadis No:5735

Namaz ve Adak İle İlgili Hadis

 • İbnu Abbas (r.a) rivayetle: Bir kadın hastalanmıştı. Şöyle bir nezirde bulundu: “Allah Teala hazretleri bana şifa verirse, buradan gidip Mescid-i Aksa`da namaz kılacağım.” Sonra kadın iyileşmişti. Hemen yol hazırlığı yaptı. Hz. Meymune (ra)`ye geldi, selam verip kararını anlattı. Meymune, kadına: “Hele otur, hazırladığını (burada) ye, Resulullah (sav)`ın mescidinde namaz kıl. Zira ben O`nun şöyle söylediğini işittim: “Şu mescidimde kılınan bir namaz, Ka`be Mescidi hariç bütün mescidlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır.”
  Hadis No:5730
 • Cabir (r.a) rivayetle: Fetih günü bir adam kalkıp: “Ey Allah`ın Resulü” dedi, “Ben aziz ve celil olan Allah`a nezirde bulundum ve dedim ki: “Eğer Mekke`nin fethini sana müyesser ederse, Beytu`l-Makdis`te iki rekat namaz kılacağım.” Resulullah (sav) adama: “Sen şurada kıl!” cevabında bulundu. Adam talebini tekrar etti. “Sen şurada kıl” buyurdu. Adam bir kere daha tekrar edince: “Öyleyse sen bilirsin” buyurdular.
  Hadis No:5731

Oruç ve Adak İle İlgili Hadisler

 • Hakim İbnu Ebi Hürre el-Eslemi (r.a) rivayetle: Anlattığına göre, İbnu Ömer (ra)`in -önceden belirttiği bir günde oruç tutmaya nezreden bir kimsenin, nezrettiği o günü, Kurban veya Ramazan bayramlarına rastladığı takdirde, nezrini yerine getirip getirmeyeceği hususunda- şöyle dediğini işitmiştir: “Resulullah (sav)`da sizin için güzel örnek vardır. O, ne Kurban ne de Ramazan bayramlarında oruç tutmamıştır. Üstelik o günlerde oruç tutmayı uygun da görmemiştir.” Soru sahibi sorusunu tekrar edince İbnu Ömer: “Resulullah (sav) nezre uymayı emretmiştir, iki bayram gününde oruç tutmayı da nehyetmiştir” demiştir. Soru sahibi sorusunu yine tekrar edince eski cevabına ilavede bulunmamıştır.
  Hadis No:5732
 • İbnu Abbas (r.a) rivayetle: Resulullah (sav) hutbe verirken, güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunun niye orada durduğunu sordu. “Bu Ebu İsrail’dir, güneşte durarak oruç tutmaya, yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmamaya adak etmiştir!” dediler. Aleyhissalatu vesselam: “Ona söyleyin! Gölgede dursun ve konuşsun, ancak orucunu tamamlasın” buyurdular.
  Hadis No:5733

Adağı Yerine Getirmeme Hakkında Hadisi Şerif

 • Ukbe İbnu Amir (r.a) rivayetle: Tirmizi`nin rivayetinde şu ziyade vardır: “…ayağı çıplak ve başı da örtüsüz olarak Resulullah: “ Allah, kız kardeşinin meşakkati sebebiyle bir şey yapacak değildir. Ona emredin, başını örtsün, hayvanına binsin, (kefaret olarak) üç gün oruç tutsun” buyurdu.
  Hadis No:5736
 • İbnu Abbas (r.a) rivayetle: Ukbe’nin kız kardeşi, yürüyerek hac yapmaya adak etmişti. Ukbe onun bu işi yaya olarak yapamayacağını Resulullah (sav) söyledi. Aleyhissalatu vesselam: “Allah, kız kardeşinin yayan yürümesinden müstağnidir. Binsin ve bir deve kurban etsin!” buyurdular. Bir rivayette: “Allah, kız kardeşinin Beytullah’a yayan yürümesi sebebiyle bir şey yapacak değildir” buyrulmuştur.
  Hadis No:5737
 • Enes (r.a) rivayetle: Resulullah (sav), iki oğlunun omuzlarına sarılmış olarak yürümekte olan bir ihtiyar görmüştü. “Bunun derdi ne de böyle yürüyor” diye sordu. “Yürümeye adak etmiş!” dediler. “Şurası muhakkak ki, Allah bu biçarenin kendine eziyet etmesinden müstağnidir” buyurdular ve hayvanına binmesini emrettiler.
  Hadis No:5738

Mal Adak Etme Hakkında Hadisi Şerif

 • Aişe (r.a) rivayetle: Kim “malım Kabe yolunda feda olsun!” diye adak ederse, ona yemin kefareti gerekir. Kim de bağışlayacağı malı tayin edip belirlerse, o malı çıkarması gerekir, hatta bu mal üçte bir den fazla bile olsa. Hadis Hakkınıda Not: (Bu hadisin “…yemin kefareti gerektirir” ibaresine kadar olan kısmını, Muvatta`da İmam Malik tahric etmiştir. Geri kalan kısmım ise Rezin tahric etmiştir.)
  Hadis No:5739
 • İmam Malik`ten rivayete göre, kendisine, “malım Allah yolunda sadakadır” diyen kimse hakkında sorulmuştu, şu cevabı verdi: “Üçte birini sadaka yapar. Zira, Aleyhissalatu vesselam, Ebu Lübabe (ra): “Günah işlemiş bulunduğum kavmimin yurdunu terkedip, sana mücavir olacağım. Malımı da Allah ve Resulü`ne tasadduk edeceğim” dediği vakit: “Bu maldan üçte birinin bağışı sana kifayet eder” demişti.”
  Hadis No:5740

Bir Şey Yapmayı Adak Etme Konusunda Hadisi Şerif

 • Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi (r.a) rivayetle: Bir kadın (gelerek): “Ey Allah’ın Resulü! Ben senin yanı başında def çalmaya adak ettim!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Adağını yerine getir!” buyurdular.
  Hadis No:5741
 • Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi (r.a) rivayetle: Rezin şu ziyadeyi kaydetti: “Kadın dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Çıktığın cihattan sağ salim ganimetle dönersen sana (zafer alameti olarak) def çalacağım diye adak ettim!” Resulullah (sav) bu talep üzerine: “Eğer adak etti isen haydi adağını yerine getir, yoksa böyle bir şey yapma!” buyurdular.” [Rezin`in ziyadesi İbnu Hibban`ın Sahih`inde geçmektedir (6, 286-287).]Hadis No:5742

Kurban Konusunda Adak İle İlgili Hadisi Şerifler

 • Sabit İbnu`d-Dahhak (r.a) rivayetle: Bir adam, Resulullah (sav): “Ben şu şu yerde bir kurban kesmeye adak ettim!” dedi. Zikrettiği yer cahiliye insanlarının kurban kestikleri bir yerdi. Aleyhissalatu vesselam: “Orada, kendisine ibadet edilen cahiliye putlarından biri var mı?” diye sordu. Adam: “Hayır!” deyince: “Pekiyi orada, onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu?” diye sordu. Adam yine “hayır!” deyince; “Öyleyse adağını yerine getir!” emrettiler.
  Hadis No:5743

Yerine Getirilmemesi Gereken Adak Hakkında Hadisi Şerif

 • Aişe (r.a) rivayetle: Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ma`siyette (günah şeylerde) adak yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir.”
  Hadis No:5744
 • İbnu Amr İbnu`l-As (r.a) rivayetle: Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ancak, kendisiyle Allah Teala hazretlerinin rızası talep edilen şeylerde adak vardır. Sıla-ı rahmi koparma üzerine de yemin yoktur.”
  Hadis No:5745
 • İmran İbnu Husayn (r.a) rivayetle: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde adak yoktur.”
  Hadis No:5746
 • Yahya İbnu Said (r.a) rivayetle: Kasım İbnu Muhammed`in şöyle söylediğini işittim: “İbnu Abbas (ra)`a bir kadın gelip: “Ben oğlumu kurban etmeye adak ettim! (Ne dersin?)” dedi. İbnu Abbas ona: “Oğlunu kesme, yeminine karşı kefarette bulun!” diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat: “Bu adakta nasıl kefaret olur?” dedi. İbnu Abbas açıkladı: “Allah Teala hazretleri Kuranı Kerim’de: “İçinizde hanımlarına zıhar yapanlar bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar…” (Mücadele 2) buyurmuş, sonra da gördüğün gibi, bu zıharda bulunanlara keffaret takdir etmiştir.”
  Hadis No:5747
 • Muhammed İbnu Münteşir (r.a) rivayetle: Bir adam, Allah, düşmanından kurtardığı takdirde kendisini kurban etmeye adak etmişti. Durumu gelip İbnu Abbas (ra)`a sordu. O da, hizmetçisi Mesruk`a sormasını söyledi. Adam ona sorunca, Mesruk: “Sen kendini kurban etme. Çünkü, eğer mümin biriysen, mümin bir canı öldürmüş olacaksın; yok eğer kafir isen, cehenneme gitmede acelecilik etmiş olacaksın. En iyisi, bir koç satın al, bunu Müslümanlar için kes. Çünkü İshak aleyhisselam senden daha hayırlıdır. O bir koç ile fidyesi ödendi” diye cevap verdi. Adam bu cevabı İbnu Abbas (ra)`a haber verdi. Bunun üzerine: “Sana, ben de böyle fetva vermeyi düşünmüştüm!” dedi. [Rezin tahric etmiştir.]Hadis No:5748
 • Ukbe İbnu Amir (r.a) rivayetle: Resulullah (sav) buyurmuştur ki: “Adak kefareti, başka bir şey zikir edilmemişse yemin kefaretidir.”
  Hadis No:5749

Adak İki Çeşittir Hadisi Şerifi

 • İmran İbnu Husayn rivayetle: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Nezir iki çeşittir: Kimin nezri Allah’a itaat ile ilgiliyse bu adak Allah içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin adağı da Allah’a masiyetle ilgili ise işte bu adak şeytan içindir, bunda vefa yoktur. Böyle bir adakta bulunan kimse, adak için, yeminde olduğu gibi kefarette bulunur.”
  Hadis No:5750

Adak İle İlgili Hadisler

Konu ile alakalı olan Adak Nedir? başlıklı konuyu ziyaret edebilirsiniz.

islamalimi

2012 tarihinden bu yana değerli ekibimiz doğru bilgiler ile siz ziyaretçilerimize faydalı olmak adına çalışmaktadır. Mevla imkan verdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Selam ve Dua ile...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu